1RC1k1b2/3na2P1/3ab4/9/9/9/6P2/2n6/3p2rr1/2pCKR3 w - - 0 1