1r1a1a3/4k4/4bc3/cN1R1C3/2b6/9/9/9/4pp3/2BK2C2 w - - 0 1